Vormen en begrippen

Wat is een overname?
Een overname is het samenstel van handelingen dat ertoe leidt dat de koper eigenaar wordt van de onderneming van de verkoper.

In wat voor juridische verschijningsvormen worden ondernemingen gedreven?
Een onderneming kan worden uitgeoefend in de vorm van:

 • een eenmanszaak;
 • een maatschap;
 • een vennootschap onder firma (“v.o.f.”);
 • een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk-heid (“B.V.”);
 • een naamloze vennootschap (“N.V.”);
 • een commanditaire vennootschap (“c.v.”);
 • een vereniging;
 • een coöperatieve vereniging;
 • een stichting; of
 • een onderlinge waarborgmaatschappij.

Wat zijn kapitaalvennootschappen?
De naamloze en besloten vennootschap zijn kapitaalvennootschap-pen die rechtspersoonlijkheid hebben. De samenwerkende personen treden na de oprichting van de besloten of naamloze vennootschap als aandeelhouders op de achtergrond terwijl deze vennootschappen op de voorgrond treden. Zij dragen, net als natuurlijke personen, hun eigen rechten en verplichtingen. In beginsel is de aandeelhouder niet aansprakelijk voor de schulden van de naamloze of besloten ven-nootschap en kan uitsluitend het kapitaal van de besloten of naamlo-ze vennootschap door schuldeisers worden aangesproken. Besloten en naamloze vennootschappen worden bij notariële akte opgericht.

Wat zijn personenvennootschappen?
De maatschap en haar afgeleide vormen, de v.o.f. en c.v., zijn perso-nenvennootschappen. Bij deze rechtsvormen bestaat persoonlijke aansprakelijkheid voor vennootschapsschulden (met uitzondering van de commanditaire vennoot bij een c.v.). De rol van de vennoot, bijvoorbeeld als bestuurder, blijft meer op de voorgrond staan. Deze vennootschappen krijgen vorm door een vennootschapsovereen-komst die de vennoten met elkaar aangaan.

Wat is een rechtspersoon?
Een rechtspersoon neemt aan het economische verkeer deel, zoals natuurlijke personen dat doen. Zij bezitten rechtspersoonlijkheid en dienen in de meeste gevallen bij notariële akte te worden opgericht. Rechtspersonen zijn door het recht erkende, afzonderlijke rechtsub-jecten en zijn dus losgekoppeld van de ondernemer. Dit heeft als gevolg dat de rechtspersoon haar eigen rechten en verplichtingen heeft en aansprakelijk is voor de schulden van de onderneming. De ondernemer heeft deze aansprakelijkheid in beginsel dus niet meer.

Wat voor soort ondernemingen zijn privaatrechtelijke rechtsper-sonen?
Verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen, naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen met beperk-te aansprakelijkheid en stichtingen bezitten rechtspersoonlijkheid.

Wat zijn statuten?
Statuten zijn de in een notariële akte neergelegde regels die bepalen op welke wijze een rechtspersoon, bijvoorbeeld een naamloze of besloten vennootschap, juridisch is georganiseerd en wat voor be-voegdheden aan de verschillende vennootschapsorganen zijn toege-kend.

Wat is een vennootschapsorgaan?
Een vennootschapsorgaan is een orgaan van een naamloze of beslo-ten vennootschap waaraan, bij de statuten van de vennootschap, bevoegdheden zijn toegekend. Het gaat om het bestuur, de algeme-ne vergadering van aandeelhouders en, indien aanwezig, de raad van commissarissen. Door sommigen wordt een ondernemingsraad ook tot een vennoot-schapsorgaan gerekend.

Waarom is het van belang bij overname de statuten op doelom-schrijving te screenen?
De koop van de onderneming (b.v. of n.v.) door koper en de verkoop van de onderneming door verkoper dient niet tegenstrijdig aan de doelomschrijving van koper en verkoper te zijn. Voorts kan worden nagegaan of de over te nemen vennootschap haar onderneming in overeenstemming met haar doelomschrijving voert.

Kunnen statuten van ondernemingen de verkoop beperken?
De statuten kunnen beperkingen bevatten ten aanzien van het ver-krijgen dan wel vervreemden van activa (in het geval van koper of verkoper) of in acht te nemen goedkeuringsregelingen, waarbij, bijvoorbeeld bepaald wordt dat voor de verkrijging of vervreemding van activa met een bepaalde waarde, de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders of de raad van commissarissen nodig is.
In dit kader wordt geabstraheerd van het feit dat eventuele beperkin-gen alleen interne werking kunnen hebben. Daarnaast moeten de statuten van een b.v. een blokkeringsregeling bevatten. Deze rege-ling houdt in dat de verkoop van een deel van de aandelen door de andere aandeelhouders moeten worden goedgekeurd dan wel dat deze aandelen eerst moeten worden aangeboden aan de medeaan-deelhouders.

Wat is een dochtermaatschappij?
Dochtermaatschappij van een rechtspersoon is: een rechtspersoon waarin direct of indirect meer dan de helft van de stemrechten in de algemene vergadering van aandeelhouders kan worden uitgeoefend, of waarin meer dan de helft van de bestuurders of van de commissa-rissen kan worden benoemd of ontslagen. Met een dochtermaat-schappij wordt gelijkgesteld een onder eigen naam optredende vennootschap waarin de rechtspersoon of één of meer dochtermaat-schappijen als vennoot volledig jegens schuldeisers aansprakelijk is voor de schulden (bijvoorbeeld wanneer een n.v., b.v. of coöperatie, direct of indirect, vennoot is in een v.o.f. of c.v.). Het uitgangspunt is zeggenschap, niet kapitaalverschaffing.

Wat zijn groepsmaatschappijen?
Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen en vennootschappen die met elkaar in een economische eenheid organisatorisch met elkaar zijn verbonden. Als een groep van juridisch zelfstandige ondernemin-gen onder een centrale leiding staat, spreekt men ook wel van een concern.

Wanneer heeft een rechtspersoon of vennootschap een deelne-ming in een rechtspersoon?
Een rechtspersoon of vennootschap heeft een deelneming in een rechtspersoon indien hij of één of meer van zijn dochtermaatschap-pijen alleen of samen voor eigen rekening aan die rechtspersoon kapitaal verschaft of doet verschaffen teneinde met die rechtsper-soon duurzaam verbonden te zijn ten dienste van de eigen werk-zaamheid. Indien één vijfde of meer van het geplaatste kapitaal wordt verschaft, wordt het bestaan van een deelneming vermoed. (Wan-neer er sprake is van 20-50 procent participatie in het kapitaal spreekt men van deelneming).

Wanneer heeft een rechtspersoon een deelneming in een ven-nootschap?
Een rechtspersoon heeft een deelneming in een vennootschap, indien hij of een dochtermaatschappij:

 • daarin als vennoot jegens schuldeisers volledig aansprake-lijk is voor de schulden; of
 • daarin anderszins vennoot is teneinde met die vennoot-schap duurzaam verbonden te zijn ten diensten van de ei-gen werkzaamheid.

Wat zijn aandelen?
Aandelen geven een recht terzake van het vermogen van de ven-nootschap. Voorts is het een ‘geschrift dat aandeelhouderschap bewijst’. Aan het aandeelhouderschap zijn financiële- en zeggen-schapsrechten verbonden.

Waar wordt de omvang van het aandelen kapitaal vastgelegd?
De omvang van het aandelen kapitaal is vastgelegd in de statuten.

Wat wordt verstaan onder nominale waarde van aandelen?
De waarde van de aandelen waarin het aandelen kapitaal is verdeeld wordt aangegeven met de term “nominale waarde”.

Wat is het maatschappelijk kapitaal?
Het maatschappelijk kapitaal is het totaal, uitgedrukt in nominale waarde, van aandelen kapitaal dat de naamloze of besloten kan uitgeven en is opgenomen in haar statuten.

Wat is het geplaatst kapitaal?
Het geplaatst kapitaal is dat gedeelte van het maatschappelijk kapi-taal waarvoor door de naamloze of besloten vennootschap daadwer-kelijk aandelen zijn uitgegeven.

Bestaat er een relatie tussen het maatschappelijk kapitaal en het geplaatste kapitaal?
Het geplaatste kapitaal dient altijd tenminste 1) 20% te bedragen van het maatschappelijk kapitaal en 2) met een minimum van € 18.000 (B.V.) dan wel € 45.000 (N.V.).

Wat betekent gestort kapitaal?
Gestort kapitaal is het geld dat de aandeelhouder op de aan hem uitgegeven aandelen aan de naamloze of besloten vennootschap heeft betaald.

Kan de aandeelhouder meer of minder storten dan de nominale waarde van de aan hem uitgegeven aandelen?
Ja. Indien een aandeelhouder meer stort dan de nominale waarde van het uit te geven aandeel wordt agio gecreëerd. Bijvoorbeeld, de vennootschap geeft een aandeel uit met een nominale waarde van € 500 en de aandeelhouder stort daarop € 750; gecreëerde agio € 250.
Gedeeltelijke volstoring is alleen mogelijk bij aandelen op naam. Toonder aandelen dienen te allen tijde volgestort te zijn. Voor de te storten bedragen gelden de volgende absolute en relatieve minima voor de B.V. en de N.V.: € 18 duizend en ¼ van het nominale bedrag respectievelijk € 45 duizend en ¼ van het nominale bedrag.

Wat is agio?
Agio is het bedrag dat de aandeelhouder bij uitgifte van een aandeel boven de nominale waarde stort.

Wat als de aandeelhouder minder stort dan de nominale waar-de?
Als de aandeelhouder minder stort dan de nominale waarde van het uit te geven aandeel, rust op hem de verplichting bij te storten tot de nominale waarde van het aandeel, indien de vennootschap daarom vraagt. Bijvoorbeeld, de aandeelhouder geeft een aandeel uit met een nominale waarde van € 1.000 en de aandeelhouder stort daarop € 750. De aandeelhouder is verplicht de resterende € 250 te storten indien de vennootschap dit verzoekt.

Hoeveel moet tenminste worden gestort op de uitgifte van aan-delen?
Het minimum bedraagt 25% van de nominale waarde van de uit te geven aandelen. Bijvoorbeeld, de vennootschap geeft een aandeel uit met een nominale waarde van € 1.000 en de aandeelhouder dient daarop tenminste € 250 te storten.

Kan de aandeelhouder uitsluitend in contanten op aandelen storten?
De aandeelhouder kan ook een tegenprestatie in natura inbrengen. Dit kan bijvoorbeeld een bepaald actief zijn of een gehele onderne-ming. Van belang hierbij is dat een beschrijving wordt opgesteld en een accountantsverklaring wordt afgegeven waarin wordt verklaard dat de waarde van de inbreng minimaal gelijk is aan het bedrag van de stortingsplicht.

Wat is het minimum kapitaal van een naamloze vennootschap?
Een naamloze vennootschap dient een geplaatst en gestort aandelen kapitaal te hebben van tenminste € 45.000. Voorbeeld: maatschap-pelijk: € 225.000; geplaatst: € 45.000 en gestort: € 45.000.

Wat is het minimum kapitaal van een besloten vennootschap?
Een besloten vennootschap dient een geplaatst en gestort aandelen kapitaal te hebben van tenminste € 18.000. Voorbeeld: maatschap-pelijk € 90.000; geplaatst € 18.000 en gestort € 18.000.

Zijn aandelen altijd fysieke stukken?
Nee. Men onderscheidt aandelen aan toonder en aandelen op naam. De statuten bepalen of de vennootschap aandelen aan toonder, aandelen op naam of beide kan uitgeven. Aandelen aan toonder, zogenaamde toonderstukken, zijn fysieke stukken en vertegenwoor-digen elk het daarop genoemde aantal aandelen. Aandelen op naam zijn niet fysieke stukken. De vennootschap houdt een register bij waarin is opgenomen op wiens naam de uitgegeven aandelen staan.

Kent een besloten vennootschap of een naamloze vennootschap toonder stukken (toonderaandelen)?
Een besloten vennootschap kan uitsluitend aandelen op naam uitge-ven. Een naamloze vennootschap kan zowel aandelen op naam als toonderaandelen uitgeven.

Wat is een joint-venture?
Een joint-venture is een samenwerkingsverband waarbij één of meer ondernemingen (een deel van) hun activiteiten bundelen.

Welke vorm heeft een jointventure?
De joint-venture kan in verschillende juridische figuren tot stand komen. Grondslag is de jointventure overeenkomst dat het voorwerp van de samenwerking, de inhoud van de samenwerking, het investeringsbeleid, de winstuitkering, de geschillenregeling en de overige wederzijdse rechten en plichten van de betrokken ondernemingen regelt.

Kan een jointventure bestaan uit een aandelen participatie?
Ja. Twee of meer ondernemingen kunnen de jointventure opzetten in de vorm van een participatie in één of meerdere vennootschappen die gezamenlijk inhoud geven aan de jointventure.

Wat is een aandeelhoudersovereenkomst?
Een aandeelhoudersovereenkomst is een overeenkomst waarin de aandeelhouders in één (of meerdere) vennootschappen bepalen op welke wijze zij het hun toekomende stemrecht op de aandelen zullen uitoefenen en hoe zij zich jegens elkaar hebben op te stellen in eventuele geschillen.

Wat gebeurt er als de statuten en de aandeelhoudersovereenkomst met elkaar in strijd zijn?
De statuten gaan voor de aandeelhoudersovereenkomst. Rechtshandelingen in strijd met de statuten zijn nietig.

Kan een jointventure de vorm van een commanditaire vennootschap hebben?
Ja. In dat geval is meestal de commanditaire vennootschapsovereenkomst de basis voor de jointventure.

Wat is een commanditaire vennootschap?
De commanditaire vennootschap is de overeenkomst tussen één of meer commanditaire vennoten en een beherend vennoot tot exploitatie van een onderneming. De commanditaire vennootschap is een uitbreiding van de v.o.f. met een of meer geldschieters die risicodragend vermogen inbrengen.

Wat is een commanditaire vennoot?
Een commanditaire vennoot is een natuurlijke persoon of een rechtspersoon die kapitaal aan de commanditaire vennootschap ter beschikking stelt.

Hoe ver gaat de aansprakelijkheid van een commanditaire vennoot?
De aansprakelijkheid van de commanditaire vennoot is in beginsel beperkt tot zijn kapitaalinbreng. Hij wordt echter onbeperkt aansprakelijk voor de schulden van de commanditaire vennootschap als zijn naam in verband met de activiteiten van de commanditaire vennootschap wordt gebruikt of als hij zich actief met het beheer en beleid van de c.v. gaat bemoeien: hij daden van beheer verricht of in de zaken van de c.v. werkzaam is.

Waarom gebruikt men de c.v. als vorm van samenwerking?
De c.v. heeft een grote mate van flexibiliteit: de inhoud van de c.v. overeenkomst bepaalt hoe partijen zich jegens elkaar dienen te gedragen. Er zijn weinig dwingendrechtelijke bepalingen. Meestal vormen fiscale overwegingen een belangrijke reden voor het opzetten van een c.v.

Wat zijn de fiscale redenen voor het opzetten van een c.v.?
De belangrijkste redenen zijn dat de c.v. in de meeste gevallen fiscaal transparant is. Dit is alleen niet het geval als voor de toetreding –of uitreding niet de toestemming van alle vennoten is vereist. In dat geval is er sprake van een “open-CV”, die voor de vennootschapsbelasting als aparte entiteit wordt behandeld. Men probeert veelal de c.v. zo in te richten dat er geen “open CV” ontstaat, zodat de vennoten van de c.v. in de belastingheffing worden betrokken in plaats van de c.v. zelf.

Wat is fiscaal transparant?
Fiscaal transparant wil zeggen dat de resultaten van de commanditaire vennootschap fiscaal niet aan het lichaam zelf kunnen worden toegerekend maar aan de commanditaire vennoten, ieder voor hun aandeel daarin. Het kapitaal van de commanditaire vennootschap behoort fiscaal gezien tot de activa en passiva van de vennoten. Op de activa van de c.v. kunnen de vennoten daarom direct afschrijven. Ook een investeringspremie kan direct aan de vennoten worden toegerekend.

Zijn aandeelhouders en de besloten of naamloze vennootschappen waarin zij participeren gezamenlijk transparant?
Nee. Een besloten of naamloze vennootschap wier aandelen door een andere besloten of naamloze vennootschap worden gehouden is niet fiscaal transparant met haar aandeelhoudster.

"Blockchain technologie en Smart contracts zullen exponentieel groeien en grote kansen bieden", aldus Aaron Mulder (directeur ICTloket.nl). Lees verder bij "Blockchain" voor ICO en Cryptocurrency project management en online marketing.
ICTLoket Blockchain
Project
management
Online
marketing
Search engine
optimization
Search engine
advertising
Social media
marketing
Web
analytics
 • ICTloket.nl | Online Marketing, Projectmanagement en Blockchain
 • | ©2018 ICTloket.nl     Privacy Statement