Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Afnemer: de wederpartij van ICT Loket bij een Overeenkomst of degene die een Overeenkomst met ICT
Loket wenst aan te gaan;
AV: onderhavige algemene voorwaarden ICT Loket, versie juli 2018;
AVG: alle toepasselijke wetgeving omtrent verwerking van persoonsgegevens, zoals maar niet
beperkt tot de (Uitvoeringswet) Algemene Verordening Gegevensverwerking;
Bezoeker: degene die een Event bezoekt of wil bezoeken;
Derden: een ieder die niet Afnemer of ICT Loket is;
Dienst: de diensten die ICT Loket levert aan Afnemer zoals advisering, projectmanagement, (online)
marketing (onder andere) op diverse social media, SEO (‘search engine optimization’),
Adwords campagnes, et cetera;
Documentatie: alle fysieke en/of elektronische gegevens dragers waarin de Resultaten worden omschreven
of toegelicht;
Event: een door ICT Loket georganiseerde bijeenkomst waaraan natuurlijke personen, bedrijven,
(overheids)instellingen, et cetera ofwel als Bezoeker ofwel als Partner kunnen deelnemen;
Offerte: een schriftelijk of mondeling aanbod dat ICT Loket doet;
Overeenkomst: een overeenkomst tussen ICT Loket en Afnemer die iedere inhoud kan hebben, zoals de
opdracht tot het leveren van Diensten of deelname aan een Event;
Partner: degene die, al dan niet op grond van een partnerovereenkomst met ICT Loket, een
inhoudelijke bijdrage levert aan een Event;
Partijen: afnemer en ICT Loket;
Resultaten: de (im)materiële prestatie(s) van ICT Loket die het resultaat is/zijn van de uitvoering van
een Overeenkomst, waaronder mede begrepen digitale data en intellectuele
eigendomsrechten die rusten op voornoemde prestaties en zaken die ICT Loket aan Afnemer
levert.

Artikel 1     AV, Offertes en Overeenkomsten
1.     De AV zijn van toepassing op Offertes en Overeenkomsten. Indien ICT Loket zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient van Derden, kan die Derde, of kan ICT Loket namens die Derde, zich jegens Afnemer kan beroepen op de rechten die ICT Loket middels de AV bij Afnemer heeft bedongen. Partijen beogen hiermee dat Derden waarvan ICT Loket zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient een beroep op de AV kunnen doen, zoals bedoeld in artikel 6:253 lid 1 BW (‘derdenbeding’).
2.    Op Offertes en Overeenkomsten zijn nooit algemene voorwaarden van Afnemer van toepassing. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Afnemer wordt uitdrukkelijk door ICT Loket van de hand gewezen.
3.    Een Offerte wordt geacht een uitnodiging van ICT Loket te zijn om in onderhandeling te treden om een Overeenkomst aan te gaan. Een Offerte is vrijblijvend en herroepelijk. Een Offerte schept geen verplichtingen en geen juridisch relevante verwachtingen.

Artikel 2        Rechten en verplichtingen van ICT Loket
1.    Leveringstermijnen zijn slechts indicatief en hebben nimmer het karakter van een fatale termijn.
2.    ICT Loket zal Overeenkomsten uitvoeren naar beste inzicht en vermogen en conform de eisen die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakman verwacht mag worden. Tenzij uit een Overeenkomst expliciet anders blijkt, vloeien uit Overeenkomsten geen resultaatsverplichtingen voort.
3.    ICT Loket staat er niet voor in dat Resultaten enig door Afnemer gewenst effect veroorzaken. Ook staat ICT er niet voor in dat mededelingen van Derden – die ter uitvoering van een Overeenkomst worden gedaan, zoals door sprekers op een Event – juist of volledig zijn.
4.    Tenzij uit een Overeenkomst expliciet anders blijkt, worden Resultaten niet in eigendom overgedragen aan Afnemer, noch verleent ICT Loket enig ander (impliciet) recht omtrent Resultaten aan Afnemer. ICT Loket is of wordt rechthebbende op intellectuele eigendomsrechten die rusten op Resultaten. Voor zover vereist draagt opdrachtnemer de desbetreffende rechten voor nu voor alsdan over aan ICT Loket, waarbij de Overeenkomst als akte van overdracht geldt. Afnemer krijgt enkel de licentierechten op Resultaten die expliciet uit de Overeenkomst blijken.
5.    Tenzij een Overeenkomst anders bepaalt, zullen de door ICT Loket aangemaakte (digitale) accounts van bijvoorbeeld online marketing campagnes te naam gesteld zijn/blijven op de naam van ICT Loket’s keuze en heeft ICT Loket te allen tijde het recht de login mogelijkheden van Afnemer (tijdelijk of definitief) te beperken of uit te sluiten.

Artikel 3        Rechten en verplichtingen van Afnemer
1.    Afnemer dient ICT Loket van alle informatie te voorzien en aan ICT Loket alle medewerking te verlenen
die ICT Loket redelijkerwijs nodig heeft of zou kunnen hebben om een Overeenkomst uit te (kunnen) voeren. Afnemer dient alle redelijke instructies van ICT Loket op te volgen.
2.    Afnemer draagt er zorg voor en staat er jegens ICT Loket voor in dat Afnemer bij uitvoering van de Overeenkomst  voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, dat rechten van Derden worden geëerbiedigd en dat daarop geen inbreuk wordt gemaakt. Afnemer vrijwaart ICT Loket tegen aanspraken van Derden, van welke aard dan ook, die gerelateerd zijn aan of (in)direct verband houden met (de door ICT Loket en/of Afnemer uit te voeren werkzaamheden uit hoofde van) een Overeenkomst en het gevolg zijn van de niet nakoming door Afnemer van verplichtingen die op Afnemer rusten op grond van een Overeenkomst of de AV. Afnemer zal ICT Loket op eerste verzoek schadeloos houden voor aanspraken van Derden, zoals bedoeld in de vorige volzin.
3.    Afnemer mag geen verplichtingen jegens ICT Loket opschorten. Afnemer is niet bevoegd om vorderingen die Afnemer op ICT Loket heeft te verrekenen met vorderingen die ICT Loket op Afnemer heeft.

Artikel 4        Prijzen en kosten
1.    Tenzij anders is aangegeven, zijn de in de Offerte genoemde prijzen exclusief omzetbelasting, andere heffingen van overheidswege, en eventuele andere kosten die gepaard gaan met de uitvoering van de Overeenkomst.
2.    Bij Offerte of bij Overeenkomst door ICT Loket gedane ramingen van tijd en kosten zijn indicatief en niet bindend. Afnemer blijft te allen tijde verplicht tot vergoeding van de daadwerkelijk door ICT Loket gemaakte tijd en     kosten tegen de gebruikelijke (uur)tarieven van ICT Loket.
3.      ICT Loket heeft het recht haar (uur)tarieven jaarlijks naar redelijkheid te verhogen. Een verhoging wordt te allen tijde geacht redelijk te zijn, indien de verhoging maximaal 5% per jaar bedraagt, of te rechtvaardigen is vanwege algemene prijsstijgingen of aantoonbaar toegenomen kosten. Indien ICT Loket kosten van derden doorbelast en de daadwerkelijk door die derde in rekening gebrachte bedragen wijken af van het bedrag dat ICT Loket heeft doorbelast, heeft Afnemer geen recht op correctie indien de afwijking minder dan circa 5% bedraagt.
4.    Een op een factuur van ICT Loket genoemde betalingstermijn heeft het karakter van een fatale termijn. Na de vervaldatum van de factuur is Afnemer in verzuim en is Afnemer wettelijke handelsrente aan ICT Loket verschuldigd. Voorts is Afnemer gehouden om in voorkomend geval de daadwerkelijk door ICT Loket gemaakte incassokosten aan ICT Loket te vergoeden, zulks met een minimum van € 250,- per niet voldane factuur, of zoveel meer als ICT Loket op grond van de toepasselijke staffel voor buitengerechtelijke incassokosten in rekening mag brengen. Facturen van rechtshulpverleners gelden als dwingend bewijs van de daadwerkelijk gemaakte incassokosten.
5.    Voorzover een Overeenkomst strekt tot overdracht van eigendom van ICT Loket naar Afnemer gaat de eigendom pas over nadat Afnemer aan al zijn betalingsverplichtingen jegens ICT Loket heeft voldaan (‘uitgebreid eigendomsvoorbehoud’). Voorzover een Overeenkomst strekt tot overdracht van vermogensrechten van ICT Loket naar Afnemer of tot verlening van (vorderings)rechten vindt levering/verlening plaats onder de opschortende voorwaarde dat Afnemer aan al zijn betalingsverplichtingen jegens ICT Loket heeft voldaan.

Artikel 5        Persoonsgegevens
1.    Partijen dragen er zorg voor dat – indien er in het kader van de uitvoeringen van de Overeenkomst persoonsgegevens worden verwerkt – de verwerking van persoonsgegevens geschiedt met in achtneming van de AVG.
2.    Indien en voorzover Afnemer op enig moment in haar relatie met ICT Loket kwalificeert als ‘verwerker’ ten opzichte van ICT Loket die kwalificeert als ‘verwerkingsverantwoordelijke’, zal Afnemer op eerste verzoek van ICT Loket een ‘verwerkersovereenkomst’ met ICT Loket aangaan, een en ander in de zin van de AVG.
3.    Afnemer beseft dat ICT Loket persoonsgegevens van Deelnemers aan Events van ICT Loket ter beschikking kan/zal stellen aan Derden voor marketingdoeleinden. Voorzover vereist geeft de Afnemer die tevens Deelnemer is daartoe toestemming aan ICT Loket en/of staat Afnemer er jegens voor ICT Loket voor in dat personen die Afnemer als Deelnemer aan het Event heeft aangemeld toestemming daarvoor hebben gegeven, of die alsnog op eerste verzoek van ICT Loket zullen geven.

Artikel 6        Aansprakelijkheid en gevolgen ontbinding
1.    ICT Loket kan door Afnemer nimmer aansprakelijk worden gehouden tot vergoeding van schade die de Afnemer heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming van ICT Loket in de nakoming van haar verplichtingen jegens Afnemer uit hoofde van een Overeenkomst of een onrechtmatige gedraging van ICT Loket jegens Afnemer, een en ander tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevende(n) van ICT Loket.
2.    Indien de aansprakelijkheid van ICT Loket als bedoeld in het vorige lid niet conform het vorige lid uit te sluiten valt dan is de totale aansprakelijkheid van ICT Loket beperkt tot directe schade en wel tot 50% van het bedrag dat ICT Loket in de 12 maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis voor de uitvoering van de desbetreffende Overeenkomst heeft ontvangen of zoveel minder als de schadeverzekeraar van ICT Loket in voorkomend geval uitkeert.
3.    Onder directe schade wordt enkel verstaan:
a.    redelijke kosten die de Afnemer moet maken om de Prestaties van ICT Loket aan de
Overeenkomst te laten beantwoorden; deze schade wordt echter niet vergoed indien de
Overeenkomst door of op vordering van de Afnemer wordt ontbonden;
b.    redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voorzover de vaststelling  betrekking heeft op directe schade;
c.     redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voorzover Afnemer
aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van de AV.
4.     Aansprakelijkheid van ICT Loket voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt verstaan, alle schade die niet directe schade zoals bedoeld in vorig artikellid is, zoals maar niet beperkt tot gevolgschade en gederfde winst.
5.    Iedere schadevergoedingsvordering van de Afnemer vervalt binnen 6 maanden na ontstaan van de schadeveroorzakende gebeurtenis. Dit laat onverlet de verplichting van Afnemer tijdig over een tekortkoming van ICT Loket te klagen.
6.    Door ontbinding van een Overeenkomst om welke reden dan ook ontstaan voor ICT Loket nooit ongedaanmakingsverplichtingen. Verplichtingen die Afnemer jegens ICT Loket heeft, worden bij ontbinding of vernietiging van een Overeenkomst per direct, ineens en geheel opeisbaar.

Artikel 7        Diverse bepalingen
1.     De uit een Overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen kunnen door Afnemer niet aan Derden worden overgedragen zonder schriftelijke toestemming van ICT Loket. Partijen beogen dat het bepaalde in de vorige volzin goederenrechtelijke werking heeft.
2.    Mocht een (deel van een) bepaling in de AV of een Overeenkomst nietig of niet afdwingbaar zijn, om welke reden dan ook, dan laat dat de geldigheid van de overige (delen van de) bepalingen in de AV of een Overeenkomst of de AV onverlet. Alsdan dienen de resterende (delen van) bepalingen in de AV of een Overeenkomst op een zodanige wijze geïnterpreteerd te worden, zodat wel geldige en afdwingbare rechtsgevolgen intreden die het meest aansluiten bij het doel en/of de strekking van de nietige of niet afdwingbare (delen van) bepalingen.
3.    De AV, Offertes en Overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. Geschillen die tussen Partijen mochten ontstaan, worden in eerste aanlag uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter van rechtbank Limburg,  zittingsplaats Maastricht.

Indien een van de bovengenoemde bepalingen niet rechtsgeldig is blijven de overige bepalingen van toepassing.

"Artificial Intelligence, Blockchain, Big Data, Apps, Social Media en diverse andere disruptieve technologieën kunnen mogelijkheden voor groei en maatschappelijke meerwaarde creëren", aldus Aaron Mulder (directeur ICTloket.nl).
ICTLoket Blockchain
  • ICTloket.nl | Online Marketing, Projectmanagement en Digitale transformatie | Gecertificeerd AdWords-professional
  • | ©2024 ICTloket.nl     Privacy Statement
  • 2.500,6.000,30.000