Onderzoeksmethoden

Binnen deze kennisbank categorie kunt u:

Overal wordt onderzoek uitgevoerd om stellingen te verdedigen, mensen te overtuigen en belangrijke beslissingen te nemen. Bij een onderzoek gaat het erom om systematisch gegevens te verzamelen. Het inzamelen van informatie is dan ook één van de laatste aspecten bij het uitvoeren van een onderzoek.

Onderzoeksmethoden

Belangrijk bij het houden van een marktonderzoek is allereerst beslissen of je een kwantitatief of een kwalitatief onderzoek wilt houden. Hierna ga je afhankelijk van je keuze een methode toepassen.

Kwantitatief:

 • Vraagstelling vaak gericht op feiten.
 • Toepassing wanneer resultaten representatief, nauwkeurig en betrouwbaar moeten zijn.
 • Vragenlijsten hebben over het algemeen een vaste structuur evenals de antwoordmogelijkheden.
 • Weergave van resultaten vaak in tabellen, grafieken en percentages (objectieve statistische gegevens).
 • Metingen op basis van grote steekproeven, minimaal 60 respondenten om een uitspraak te doen over een groep (metend).

Kwalitatief:

 • Vragen worden altijd face-to-face gesteld.
 • Toepassing wanneer diepgaande informatie vereist is.
 • Kleinschalig (respondenten < 60).
 • Rapportages en presentaties bevatten beschrijvingen en beelden van een doelgroep.
 • Vragenlijsten of half gestructureerde vragenlijsten worden vaak gebruikt als hulpmiddel.
 • Interviewer vraagt veel door en past gesprekstechnieken toe op geïnterviewde, waardoor er een sterke interactie is tussen beiden.
 • Verschaft inzicht in achterliggende motivaties van een doelgroep over een bepaald onderwerp (inzichtvormend).

Methoden
Na het kiezen van het soort onderzoek gaan we verder met het behandelen van de soorten methoden die bij deze onderzoeken behoren. Zo gaan we ook kijken naar de voor- en nadelen van deze methoden.

Kwantitatieve methoden:

- Schriftelijk onderzoek:
Bij een schriftelijk onderzoek krijgt de correspondent de vragenlijst, toegezonden of overhandigd. Deze kan hij dan schriftelijk invullen en terug zenden. Bij het persoonlijk ophalen van deze vragenlijsten ligt de respons meestal hoger. Bij de per post toegezonden vragenlijsten wordt er een begeleidende brief toegevoegd.

Voordelen:

 • Langere vragenlijsten zijn mogelijk.
 • Sociaal wenselijke antwoorden.

Nadelen:

 • Lage respons
 • Eventuele doorverwijzingen naar vragen moeten eenvoudig zijn.
 • De respondent kan de vragenlijst op een andere volgorde invullen dan de interviewer verwachtte.

- Face-to-face onderzoek:
Bij face-to-face onderzoek, wordt er voornamelijk gebruik gemaakt van een persoonlijk interview. Normaal gezien worden deze vragen geregistreerd op papier, maar steeds vaker wordt er gebruik gemaakt van de computer voor een snelle dataverwerking. Ook kan het hele onderzoek verlopen via de computer, waarbij de computer de respondent dan ook begeleidt tijdens het invullen van de vragenlijst. Dit biedt het voordeel om verder door te vragen en duidelijke antwoorden te krijgen op open vragen.

Voordelen:

 • Eenvoudig gebruik maken van hulpmiddelen.
 • Registratie van mogelijk non-verbaal gedrag.
 • Bij vragen kan de enquêteur direct hulp aanbieden.

Nadelen:

 • Hoge kans op sociaal wenselijke antwoorden.
 • Duur in verhouding tot de andere onderzoeken.
 • Respondent kan mogelijk beïnvloed worden door de enquêteur.

- Telefonisch onderzoek:
Tijdens dit soort onderzoek wordt de respondent ondervraagd via de telefoon. Dit gebeurt veelal vanuit call-centers, de interviewer krijgt deze vragen op de computer te zien. Om vragen die niet van toepassing zijn over te slaan, worden er dan ook vaker door de computer vragen overgeslagen. Hier verandert de computer automatisch de vraagvolgorde, op basis van de gegeven antwoorden. Het is wel belangrijk dat je de respondent het gevoel geeft dat hij speciaal voor dit onderzoek is uitgekozen.

Voordelen:

 • Relatief snel.
 • Relatief lage kosten.
 • Relatief hoge respons.
 • Steekproefsgewijs kan gecontroleerd en bijgestuurd worden.
 • Snelle data verwerking door directe invoering van gegevens.

Nadelen:

 • Er kunnen geen materialen getoond worden.
 • Korte vragen lijst met eenvoudige vragen.
 • Telefonisch onderzoek leidt vaak tot ergernis bij doelgroep.

- Online onderzoek:
Dit is een van de snelst groeiende onderzoeksmethoden. Dit is wegens de vele voordelen die het biedt. Tevens is het aantal nadelen tot een minimum teruggebracht. Bij online onderzoek, wordt er via het internet een vragenlijst afgenomen. Evenals telefonisch wordt deze vragenlijst aangepast op de respondent. De kosten van deze manier van onderzoek kunnen sterk van elkaar verschillen. Dit is afhankelijk van de aanbieder en de kwaliteit die geleverd wordt. Des te diepgaander de onderzoeksmethodiek, des te hoger de kosten.

Voordelen:

 • Gebruiksvriendelijk.
 • Snel.
 • Goedkoop.
 • Directe dataverwerking.
 • Hulpmiddelen zijn eenvoudig te gebruiken.

Nadelen:

 • Alleen internet gebruikers kunnen hiervan gebruik maken.
 • Geen mogelijkheid om dieper in te gaan op de antwoorden.

Kwalitatieve methoden:

- Groepsdiscussie:
Door een gespreksleider worden 6 tot 10 personen geselecteerd om te gaan discussiëren over een bepaald onderwerp. Hierbij is het de bedoeling dat er interactie ontstaat doordat iedereen zijn eigen mening geeft. De groepsleider zal er voor zorgen dat alle aspecten van het probleem worden behandeld en de discussie goed verloopt. Zo wordt er ook gebruik gemaakt van een gespreksagenda, de groepsdiscussie zal gemiddeld anderhalf tot twee uur duren.

Voordelen:

 • Snel verkrijgen van mogelijkheden, ideeën en alternatieven.
 • Groepsdiscussie vooral geschikt bij nieuwe; producten, strategieën etc.
 • Respondenten hebben de mogelijkheid om op elkaar te reageren, dit zorgt voor een hogere interactie en creativiteit.

Nadelen:

 • Beperkte aantallen mogelijk gezien de oplopende kosten.
 • Geen algemene conclusies die voor de hele groep gelden.
 • Beperkte mogelijkheid tot het uitdiepen van individuele gedachte van de respondenten.

- Diepte interview:
Gesprek tussen getrainde interviewer en één respondent. Dit gesprek is gericht op het achterhalen van de motivatie en de diepgaande gedachte achter het onderwerp. Door wederom gebruik te maken van een gespreksagenda kunnen alle aspecten van het onderwerp worden belicht. De tijdsverloop van z’n gesprek kan variëren, maar in het algemeen bedraagt deze maximaal 1 uur.

Voordelen:

 • Doordat er goed doorgevraagd kan worden op de achterliggende gedachte bij het antwoord kan er gedetailleerde informatie vrijkomen.
 • Doordat dit interview overal afgenomen kan worden, kan deze ook op een plaats die voor de respondent als comfortabel bevonden word afgenomen worden. Hierdoor zullen de vragen eerlijker zijn.

Nadelen:

 • Er kunnen geen algemene conclusies worden getrokken voor de hele doelgroep.
 • De interviewer kan mogelijk de geïnterviewde beïnvloeden.


Gebruikers die hebben bijgedragen aan deze kennisbank pagina:
"Artificial Intelligence, Blockchain, Big Data, Apps, Social Media en diverse andere disruptieve technologieën kunnen mogelijkheden voor groei en maatschappelijke meerwaarde creëren", aldus Aaron Mulder (directeur ICTloket.nl).
ICTLoket Blockchain
 • ICTloket.nl | Online Marketing, Projectmanagement en Digitale transformatie | Gecertificeerd AdWords-professional
 • | ©2024 ICTloket.nl     Privacy Statement
 • 2.500,6.000,30.000