Kengetallen

Binnen deze kennisbank categorie kunt u:

Kengetallen kunnen worden gebruikt voor het maken van een financiële analyse. Deze kengetallen geven de verhoudingen tussen bepaalde financiële zaken aan.

Kengetallen
Kengetallen
1. Liquiditeitskengetallen: op korte termijn kort vreemd vermogen kunnen betalen.
2. Solvabiliteitskengetallen: bij liquidatie schulden te kunnen betalen.
3. Rentabiliteitskengetallen: mate van winst.
4. Activiteitskengetallen: informatie over activiteiten binnen de onderneming.

 • 1. Liquiditeitskengetallen:
  Als een onderneming haar schulden op tijd kan terug betalen, is een onderneming liquide. De vlottende activa en liquide middelen moeten samen gelijk zijn aan het vreemd vermogen. Om de liquiditeit van de onderneming te bepalen, kan er gebruik gemaakt worden van de volgende drie kengetallen:1. Current ratio: Voor het berekenen van het current ratio zijn de gegevens van de vlottende activa en het kort vreemd vermogen nodig. Als bij een onderneming het faillissement optreedt, dan worden de voorraden voor een veel lagere prijs verkocht. Daarom is het belangrijk dat het current ratio minimaal 2,0 is.

  2. Quick ratio: Voor het berekenen van het quick ratio zijn evenals bij de current ratio de gegevens van, de vlottende activa en het kort vreemd vermogen nodig. Voor de quick ratio geldt echter dat de voorraden niet meegeteld hoeven worden. Daardoor hoeft er maar minimaal 1 uit te komen.

  3. Nettowerkkapitaal: Zijn de direct beschikbare gelden (kas, bank, giro) om de activiteiten van de onderneming uit te voeren.

 • 2. Solvabiliteitskengetallen:
  Via de solvabiliteit wordt aangegeven in hoeverre de onderneming in staat is haar schulden af te lossen. Deze kengetallen geven een verhouding aan tussen het vreemd vermogen, het eigen vermogen en het totale vermogen. Voor het berekenen van de solvabiliteit zijn geen vaste kengetallen vastgesteld, er zijn wel vuistregels voor:

  • Het eigenvermogen moet minimaal 20% van het totaal vermogen bedragen.
  • De rentabiliteitsvooruitzichten dienen hoog genoeg te zijn, de solvabiliteit ratio dient dan ook tussen de 25% en 50% te liggen.
  • Als het getal 1,0 is, is het eigen vermogen gelijk aan het vreemd vermogen.
  • Als het getal 1,0 is, zijn de activa voor de helft gefinancierd met het eigen vermogen.
 • 3. Rentabiliteitskengetallen:
  Zijn de activiteiten die je onderneming uitvoert wel rendabel? De volgende twee rentabiliteitskengetallen zijn belangrijk om hier achter te komen:
  1. De rentabiliteit van het totale vermogen.
  2. De rentabiliteit van het eigen vermogen.Winstmarge:
  Is een berekening van de behaalde winst en omzet. De winst is de omzet minus de bijbehorende kosten. Deze winst kan verworven worden uit de winst en verlies rekening.

  • Brutowinstmarge = (winst voor interest en belasting/omzet) x 100%
  • Nettowinstmarge = (Nettowinst / totale vermogen) x 100%

  Rentabiliteit totaal vermogen:
  Geeft aan wat het eigen en/of vreemd vermogen opgeleverd heeft. Voor aftrek van belasting en winst geld:

  • Rentabiliteit van het totale vermogen = (winst voor interest en belasting / totale vermogen) x 100%

  Rentabiliteit eigen vermogen:
  Geeft de winstgevendheid van het eigenvermogen na aftrek interest aan. Na aftrek winstbelasting geldt:

  • Rentabiliteit eigen vermogen = (nettowinst / eigen vermogen) x 100%
 • 4. Activiteitskengetallen:
  De activiteitsgerelateerde kengetallen geven aan in welke mate de onderneming in staat is haar bezettingen doelgericht en doelmatig aan te wenden.

  • Omloopsnelheid van de totale activa = omzet / totale activa
  • Omloopsnelheid van de vaste activa = omzet / vaste activa
  • Omlooptijd voorraad (in dagen) = (waarde voorraad/ Kostprijs omzet) x 365
  • Omlooptijd van de debiteuren (in dagen) = (debiteuren / omzet op rekening) x 365
  • Omlooptijd van de crediteuren = (crediteuren / inkopen op rekening) x 365

Resultaat:
Met behulp van deze kengetallen kan men uit de winst- en verliesrekening een financiële analyse maken voor de onderneming. Doormiddel van deze analyse kan de onderneming zich vergelijken met andere ondernemingen in hun branche. Vervolgens is mogelijk indien nodig het beleid bij te stellen.


Gebruikers die hebben bijgedragen aan deze kennisbank pagina:
"Artificial Intelligence, Blockchain, Big Data, Apps, Social Media en diverse andere disruptieve technologieën kunnen mogelijkheden voor groei en maatschappelijke meerwaarde creëren", aldus Aaron Mulder (directeur ICTloket.nl).
ICTLoket Blockchain
 • ICTloket.nl | Online Marketing, Projectmanagement en Digitale transformatie | Gecertificeerd AdWords-professional
 • | ©2024 ICTloket.nl     Privacy Statement
 • 2.500,6.000,30.000