BART

Binnen deze kennisbank categorie kunt u:

Activiteits gebaseerde kostenbepaling

Bedrijven stellen vaak opdrachten op in het kader van onderzoek naar nieuwe markten, nieuwe producten, klanttevredenheid etc. De personen die hier onderzoek naar doen krijgen te maken met de vragen:

  • Wat krijg ik?
  • Wanneer krijg ik het?
  • Hoeveel levert het op?

Deze vragen worden veelal door de directie van de onderneming gesteld. Het BART model helpt het beantwoorden van deze vragen en ze op de goeie manier toe te passen.

De afkorting BART staat voor Budget, Activiteiten, Resources en Tijd. Deze begrippen zijn van grote invloed voor het beantwoorden van de drie vragen en gelijk een plan om de oplossing in te voeren. Daarbij worden de volgende stappen doorlopen:

1. Opstellen budget
Het budget kan gesplitst worden in twee delen, de kosten en de opbrengst van het project. De kostenzijde is niet zo problematisch om op te stellen. Deze wordt opgemaakt uit informatie die bij het bedrijf bekend is. Deze informatie kan uit interne maar ook uit externe bronnen worden verkregen. De kostenberekening bestaat uit alle kosten die voor het project gemaakt zullen worden.
De opbrengstzijde is daarentegen lastiger te bepalen omdat het niet makkelijk is om een schatting te maken welke opbrengsten een project oplevert want dit ligt voornamelijk aan de marktontwikkelingen. Toch moet dit gedaan worden om de derde vraag te kunnen beantwoorden. Het is logisch dat een project wat meer kost dan het opbrengt weinig interesse opwekt bij de opdrachtgever. Het kan natuurlijk wel dat het een investering betreft wat op langere termijn voordelig is.

2. Vaststellen activiteiten
Ieder project heeft een doelstelling en om deze doelstelling te bereiken moeten er een aantal activiteiten uitgevoerd worden. Een activiteit moet duidelijk geformuleerd worden en eventueel voorwaarden aan verbonden worden. Bijvoorbeeld dat er pas met uitvoering gestart mag worden als een andere activiteit al afgerond is. De uitvoerende personen zullen tegen uurtarief worden berekend voor de berekening van de kosten. Omdat alle activiteiten onderlinge relatie met elkaar hebben is het goed om van te voor een planning te maken bijvoorbeeld met een Ghantt chart. Een Ghantt chart geeft een schema van de volgorde van de activiteiten weer. De uitgevoerde activiteiten op het project worden producten gerealiseerd die opgeleverd moeten worden. Dit is meteen antwoord op de eerste vraag (Wat krijg ik?). Als de kosten van een verandering in het product hoog zijn en de aanpassing van het product klein is, dan zal de opdrachtgever niet snel de kosten aanvaarden. Deze beslissing staat dan ook helemaal los wat het uiteindelijke resultaat is.

3. Bepalen Resources
De resources die nodig zijn, bijvoorbeeld medewerkers, apparatuur, werkruimte, etc, worden per activiteit bepaald. Hierbij moet er duidelijk worden welke resources en hoeveel er nodig zijn. Dit komt allemaal in het projectplan te staan en de kosten van de resources worden weer in de kostenberekening opgenomen.

4. Vaststellen nettotijd en doorlooptijd
Om de tweede vraag (Wanneer krijg ik het?) te beantwoorden moet er een planning gemaakt worden van de tijd. De nieuwe vraag die hieruit ontstaat (Wanneer het product eventueel winst kan opleveren) kan dan ook beantwoord worden. Bij het begrip tijd wordt rekening gehouden met de nettotijd en de doorlooptijd. De nettotijd is het totale aantal uren dat medewerkers aan het project bezig zijn voordat het is afgerond en de doorlooptijd is de werkelijke tijd die verstrijkt tussen het begin van het project en het eind.

Nadat alle stappen uitgevoerd zijn geeft dit model de onderneming een duidelijke planning op welke wijze de oplossing ingevoerd moet worden om het probleem op te lossen. Natuurlijk is een planning slechts een richtlijn. Soms moet er van een bestaand plan afgeweken worden door omstandigheden die vooraf niet kunnen worden bepaald. Het is dus belangrijk om een flexibele instelling te hebben om deze verandering van planning door te voeren. Het is niet zo dat dit model ook de aanpassingen in het plan begrenst. De directie van de onderneming moet zelf de grenzen vaststellen en in de gaten houden.


Gebruikers die hebben bijgedragen aan deze kennisbank pagina:
"Artificial Intelligence, Blockchain, Big Data, Apps, Social Media en diverse andere disruptieve technologieën kunnen mogelijkheden voor groei en maatschappelijke meerwaarde creëren", aldus Aaron Mulder (directeur ICTloket.nl).
ICTLoket Blockchain
  • ICTloket.nl | Online Marketing, Projectmanagement en Digitale transformatie | Gecertificeerd AdWords-professional
  • | ©2024 ICTloket.nl     Privacy Statement
  • 2.500,6.000,30.000