Balanced Scorecard

Binnen deze kennisbank categorie kunt u:

Met dit model kunnen prestaties, van verschillende aard, vergeleken worden. Op deze manier kan de organisatie zichzelf beoordelen en kan er gekeken worden naar min- en verbeterpunten. Het model kent vier invalshoeken, namelijk: klant, interne organisatie, innovatie en financieel. Per onderdeel worden succesfactoren vastgesteld die bijdragen aan de realisatie van de ondernemingsmissie.

Voorbeeld balanced scoreboard

Voorbeeld balanced scoreboard

In een balanced scorecard is af te lezen of een onderneming haar succesfactoren verbeterd of verslechterd. Om een balanced scorecard te creëren moeten er vier stappen worden doorlopen:

 • 1. Het management stelt een missie en visie vast.
  Na het vaststellen van deze twee onderdelen kunnen succesfactoren worden gevonden.
 • 2. Vaststellen van succesfactoren.
  Op basis van de informatie uit stap 1 kunnen de factoren worden vastgesteld. Voor ieder element moet gekeken worden wanneer dit voldoende resulteert (streefdoel). Voor de invalshoek met betrekking tot de klant zal er dus bepaald moeten worden wanneer de mate van klanttevredenheid goed genoeg is.
 • 3. Inrichting van het scorebord
  Er dient een succesfactor gekozen te worden om deze te kunnen beoordelen. Het management evalueert de gekozen succesfactor en dient te kijken naar de haalbaarheid hiervan.
 • 4. Vaststellen van prestatie-indicatoren
  De succesfactoren moeten meetbaar gemaakt worden. Hiervoor worden prestatie-indicatoren gebruikt.

In deze tabel worden kwalitatieve eigenschappen van een onderneming kwantitatief beoordeeld. Uit deze tabel kun je opmaken dat de streefdoelen niet gehaald worden. De bedoeling is dat dit resultaat wordt teruggekoppeld op de organisatiestrategie. Met de resultaten uit de scorecards kan het management de uitvoering van hun strategie makkelijker monitoren en bijstellen.


Gebruikers die hebben bijgedragen aan deze kennisbank pagina:
"Artificial Intelligence, Blockchain, Big Data, Apps, Social Media en diverse andere disruptieve technologieën kunnen mogelijkheden voor groei en maatschappelijke meerwaarde creëren", aldus Aaron Mulder (directeur ICTloket.nl).
ICTLoket Blockchain
 • ICTloket.nl | Online Marketing, Projectmanagement en Digitale transformatie | Gecertificeerd AdWords-professional
 • | ©2024 ICTloket.nl     Privacy Statement
 • 2.500,6.000,30.000