Contractmanagement

Binnen deze kennisbank categorie kunt u:

Sommigen hebben dat al ondervonden, anderen zullen het nog gaan ontdekken. Te vaak worden bij  leverancierselectie, het opstellen van (ICT) contracten en het beheren hiervan, veel zaken niet goed geregeld. Dat er iets schort aan de contracten wordt meestal pas ontdekt op het moment dat er iets verkeerd is gegaan met de ICT en de verschillende partijen zich al in een conflictsituatie bevinden. Contractmanagement is dus van vitaal belang voor de MKB Bedrijven.  Een procedure over een minder gelukkige tekst in een overeenkomst kost vaak veel en is eenvoudig te voorkomen door vooraf een screening.

Wat is ICT Contractmanagement?
Wij verstaan onder ICT contractmanagement het hele proces van inventarisatie, levcerancierselectie en het opstellen van ICT-contracten tot en met het beheer daarvan. Met het fasenmodel (zie kennisbank) kunt u stap voor stap bekijken wat hiervoor van belang is. Door op de verschillende fasen te klikken, krijgt u een uitgewerkte toelichting, wordt verwezen naar hulpmiddelen en producten als checklijsten, voorbeelddocumentatie, do's dont's en cases.

Is contractmanagement nu een "last" of een "lust" voor de opdrachtgever?
Een vraag die door veel ondernemers in eerste opzicht met “last” zal worden beantwoord. Ja aandacht schenken aan het naar wens van opdrachtgever goed uitonderhandelen,opstellen, vastleggen, beheren en uiteindelijk beëindigen dan wel aanpassen c.q. verlengen van contracten vergt naar gelang het type overeenkomst meer of minder tijd en dus geld.

De professionele dienstverlener van contractmanagement heeft echter hiervoor zijn “praktijk” goed ingericht. Door het betrekken van de juiste professional kan het contractmanagement efficiënt en effectief worden uitgevoerd. De juiste “contractmanager” is daarbij niet alleen op de hoogte van de gemoeide juridische aspecten maar ook hetgeen normale gang van zaken is binnen de specifieke branche. Deze kent de verschillende partijen en processen die zich binnen de branche afspelen. Het sluiten van een ict-contract is zeker anders dan een overeenkomst sluiten met een aannemer voor de bouw van een kantoorpand.

Vooral het voor de opdrachtgever goed vooraf herkennen en signaleren van zakelijke risico's in te formaliseren afspraken en het mogelijk herkenbaar en begrijpelijk vertalen en daarmede juridische borgen van deze risico's in contracten (vertaalslag) of het eventueel bijstaan van opdrachtgever in lopende onderhandelingen is hierbij van groot belang. De professionele “contractmanager” vervult in deze in het proces van contract-sluiting de rol van “multi-disciplinaire sparringpartner” voor de opdrachtgever. De ervaring wijst uit dat ook het promoten van afspraken maken met zowel oog voor de “gemoeide risico's” alsook voor het “gewenste” resultaat (ergo risico's meer herkenbaar maken) uiteindelijk zijn revenuen oplevert.

Zijn eenmaal de afspraken overeengekomen behoren deze met gepaste discipline te worden geëxploiteerd. Veelal verdwijnen dan contracten in kluizen en ja zelfs lades van bureaus en zijn na enige tijd niet meer terug te vinden. Juist dan voorkomt het gestructureerd (georganiseerd) beheren en o.a. alert maken van tijdige opzegging e.d. extra kosten. Ook de op de overeenkomst afgestemde check of nu het contract volledig is uitgebaat behaalt uiteindelijk het maximale resultaat. In het geval van vele te managen contracten is de toepassing van een daartoe bestemd geautomatiseerde systeem een personeelskosten besparend hulpmiddel. Professioneel contractmanagement kan dit alles voor het MKB tegen lagere kosten beschikbaar stellen.

Ja, contractmanagement kost tijd en geld maar is zeker ook een investering in het voorkomen / beperken en meer herkenbaar beheersen van de gemoeide risico's. Professioneel contractmanagement met kennis van de branche kan uiteindelijk de “total cost of ownership” aangaande de zaak waarover afspraken geformaliseerd worden verlagen. Dit ook door de professionele zorg voor de gemaakte afspraken gedurende de exploitatie-fase van het contract. Contractmanagement is dus o.a. in die zin een “lust” voor de opdrachtgever.


Gebruikers die hebben bijgedragen aan deze kennisbank pagina:
"Blockchain, smart contracts en andere disruptieve technologieën kunnen groeikansen bieden", aldus Aaron Mulder (directeur ICTloket.nl). Lees verder bij "Blockchain" voor het verslag van het “Cryptocurrency, Blockchain & Legal Event”.
ICTLoket Blockchain
  • ICTloket.nl | Online Marketing, Projectmanagement en Digitale transformatie | Gecertificeerd AdWords-professional
  • | ©2021 ICTloket.nl     Privacy Statement
  • 2.500,6.500,28.000