Algemeen

Binnen deze kennisbank categorie kunt u:

Bent u als werkgever op zoek naar gekwalificeerd mkb (ICT) personeel, dan bent u bij ons op het juiste adres. Goed (ICT) personeel met de juiste kwalificaties ligt niet voor het oprapen, dus zoekt u een specialist op dit gebied om u te adviseren bij het zoeken naar bekwame medewerkers. Voor het werven van (ICT) personeel heeft het ICTloket enkele specialisten in de arm genomen.
Deze specialisten zullen met hun gedegen kennis en ervaring, samen met u de beste oplossing voor uw personeelvraag zoeken en vinden.

Werving en selectie en waar u als werkgever rekening mee moet houden

Wervingsmethodes

 • Open sollicitatie; op eigen initiatief
 • Personeelsadvertentie in krant of vakblad; traditioneel wervingsmethode maar duur
 • Overheid; Centra voor werk en inkomen (CWI)
 • Uitzendbureaus; meestal voor tijdelijk personeel
 • Opleidingsinstituten; vb. Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL)
 • Recruiters: voorlichting geven aan hogescholen en universiteiten met de bedoeling aspirant- medewerkers te vinden
 • Headhunters: zoeken aspirant- medewerkers voor werkgevers
 • Wervings- en selectiebureau
 • Internet

Hoogte van de gemiddelde salarissen
De hoogte van een salaris wordt bepaald door het opleidingsniveau, ervaring en leeftijd. Voor de vaststelling van het salaris gelden voor 85% van de werknemers de normen die zijn vastgelegd in de CAO. In branches waar geen CAO is vastgelegd, moet men rekening houden de voorschriften over het minimumloon en de minimum vakantiebijslag.

Extra kosten
U moet rekening houden met de volgende extra kosten:

 • Loonbelasting en premievolksverzekeringen
 • Premies werknemersverzekering
 • Primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden

Loonbelasting en premievolksverzekeringen
Als werkgever bent u verplicht loonbelasting en premievolksverzekeringen (zoals AOW en AWBZ) van de werknemer in te houden. Deze draagt u af aan de belastingdienst.

Premies werknemersverzekering
Als werkgever bent u ook premies werknemersverzekering (zoals WW en WAO) verschuldigd. Deze betaalt u aan UWV. Het exact uitrekenen van deze extra kosten is een tijdrovende klus, de meeste werkgevers laten deze berekening dan ook door een accountant of een salarisadministrateur uitvoeren.

Primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
U moet rekening houden met alle kosten die de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden met zich meebrengen. De voorwaarden hiervan zijn opgenomen in een arbeidscontract of CAO. Een primaire arbeidsvoorwaarde is bijvoorbeeld loon of het aantal werkuren.

Voorbeelden van secundaire voorwaarden

 • Opleidingen
 • Pensioenrechten
 • Toeslagen voor overwerk en bijzondere omstandigheden
 • Onkostenvergoeding
 • (Spaar)verlofregeling
 • Kinderopvangregeling
 • Auto van de zaak
 • Loopbaanbegeleiding
 • Collectieve ziektekostenverzekering
 • Winstuitkeringen

Afhankelijk van de afspraken die u maakt, zijn de faciliteiten voor uw werknemers vrij beschikbaar of in ruil voor loon.

Interessante links:
www.belastingdienst.nl
www.st-ab.nl
www.uwv.nl

Wet op de ondernemingsraden (WOR)
Volgens artikel 2 WOR moet een ondernemer een ondernemingsraad opzetten wanneer er in zijn onderneming meer dan 50 personen werkzaam zijn. Verder zijn er verschillende criteria in de wet opgenomen waaraan een ondernemingsraad moet voldoen.

Op de hieronder vermelde site kunt u de volledige wettekst nalezen:
www.fnvformaat.nl/artikel_inhoud.asp?id=292

Organisaties waar u als werkgever mee te maken hebt

Zorgverzekering
Sinds 2006 is er één zorgverzekering voor alle Nederlanders. Dit betekent dat mensen niet langer particulier of ziekenfondsverzekerd zijn. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de onderstaande links:
www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws#ref-minvws
www.zorginstituutnederland.nl
www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw#ref-szw

Belastingdienst
Wanneer u voor het eerst een medewerker in dienst neemt, moet u zich bij de belastingdienst als werkgever melden. U ontvangt dan van de belastingdienst een loonbelastingnummer en de benodigde papieren. De hoogte van de inhoudingen worden op basis van de loonbelastingverklaring, die door uw medewerker invult, berekend. De inhoudingen (belasting en premies volksverzekeringen) kunt u maandelijks of per kwartaal aan de belastingdienst afdragen.
www.belastingdienst.nl/zakelijk

UWV

UWV verzorgt de uitvoering van de sociale verzekeringen voor werknemers en werkgevers, zoals de Werkloosheidswet (WW) en de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO).
De procedure van UWV verloopt als volgt:

 • U meldt u binnen vier weken bij de UWV
 • U ontvangt de ‘melding sociale verzekeringen’
 • U stuurt dit formulier ingevuld retour
 • U ontvangt een aansluitnummer

Zieke werknemer bij einde arbeidsovereenkomst
Is een medewerker ziek bij het einde van de arbeidsovereenkomst? Meld dit dan zo snel mogelijk aan UWV voordat de arbeidsovereenkomst daadwerkelijk eindigt.

Interessante links
www.uwv.nl
www.st-ab.nl

Arbo-dienst
Sinds 1 juli 2005 bent u als werkgever, mits bepaalde voorwaarden, niet meer verplicht een contract af te sluiten met een Arbo-dienst voor Arbo- en verzuimbegeleiding. Dit betekent niet dat u niet meer verplicht bent om de 5 Arbotaken uit te voeren, namelijk:

 • Begeleiding van zieke medewerkers
 • Gelegenheid geven tot het bezoeken van het ArbeidsOmstandighedenSpreekuur (AOS)
 • De periodieke uitvoering van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
 • De uitvoering van een Periodiek ArbeidsGeneeskundig Onderzoek. (PAGO)
 • Daar waar noodzakelijk, het uitvoeren van aanstellingskeuringen

Deze veelomvattende taken kunt u uitbesteden aan gecertificeerde deskundigen, of zoals voorheen aan een Arbo-dienst.

Interessante links
www.uwv.nl

Werven van personeel
Voordat u daadwerkelijk personeel gaat werven dient u allereerst een duidelijk functieprofiel op te stellen.

Functieprofiel
Een goed functieprofiel bestaat uit een taakomschrijving en informatie over de werkomgeving. Daarnaast neemt u informatie op over het dienstverband en de arbeidsvoorwaarden. Als de functie minder bekend is bij werkzoekenden, dan is het zinvol een gedetailleerd functieprofiel te maken.
Meer informatie over het opstellen van een functieprofiel vindt u op:
www.mkbservicedesk.nl

Werknemerprofiel
Om de functie te kunnen vervullen, moet de nieuwe werknemer over een bepaald profiel beschikken. Daarbij is het belangrijk dat hij of zij over de juiste opleiding, kennis en vaardigheden en ervaring beschikt voor de desbetreffende functie. Daarnaast zijn persoonskenmerken, inzetbaarheid, uitstraling en vooral motivatie van belang voor het werknemerprofiel.
Bepaal allereerst aan welke eisen kandidaten minimaal moeten voldoen en scheidt de eisen van uw persoonlijke wensen. Wanneer kandidaten aan deze wensen voldoen, spreekt men van een ‘pre’. Kandidaten die niet aan alle (minimale) eisen voldoen kunt u klaarstomen voor de functie terwijl zij bij u aan het werk zijn.

Meer informatie over het werknemerprofiel vindt u op de volgende sites:
www.werk.nl/extern/extern.html?Link=werk.nlnew/wg/wgdefault.asp&Doel=OWNW&sessie_id
https://www.werk.nl/extern/extern.html?Link=werk.nlnew/wg/wgdefault.asp&Doel=OWNW&sessie_id
www.mkbservicedesk.nl

Het functieprofiel en de wet
De Algemene wet gelijke behandeling bevat regelgeving over het werven van personeel. Hierin staat bijvoorbeeld dat de eisen die u aan nieuwe werknemers stelt relevant moeten zijn voor het uitoefenen van de functie. Bij het werven van personeel mogen er geen vragen gesteld worden over onderwerpen als levensovertuiging, politieke voorkeur, etnische afkomst, seksuele geaardheid, burgerlijke geaardheid en leeftijd.
De Wet gelijke behandeling bij de arbeid verbiedt leeftijdsonderscheid bij het werven en selecteren van personeel.

Bij de volgende 2 gevallen mag een uitzondering hierop worden gemaakt en kunt u alsnog in een personeelsadvertentie een leeftijdsgrens vermelden:

 • Het leeftijdsonderscheid is gebaseerd op werkgelegenheidsbeleid of arbeidsmarktbeleid ter bevordering van bepaalde leeftijdscategorieën (voorzover beleid in wet- of regelgeving is vastgelegd). Denk bijvoorbeeld aan speciale stagebanen voor jongeren.
 • Er is sprake van een objectieve rechtvaardiging, het doel is legitiem en de middelen om dit doel te bereiken zijn noodzakelijk. Het stellen van een leeftijdsgrens voor brandweerlieden en verkeersvliegers is bijvoorbeeld een dergelijk geval. Meer informatie hierover vindt u in De wet gelijke behandeling.

Interessante links
www.rijksoverheid.nl
www.mensenrechten.nl

Relevante eisen voor de functie
Het is niet altijd even gemakkelijk om goed personeel te vinden. Daarom is het belangrijk na te gaan of de eisen die u aan de kandidaten stelt, ook werkelijk relevant zijn voor de desbetreffende functie. Moet een kandidaat echt over een bepaalde werkervaring en/of opleiding beschikken om de functie te kunnen uitvoeren? Als u uw eisen te streng heeft gesteld, zou u een groep potentiële werknemers kunnen uitsluiten.

Op de volgende site kunt u de vragen die u aan uzelf zou moeten stellen bij het maken van een functieprofiel:
www.werk.nl/extern/extern.html?Link=werk.nlnew/wg/wgdefault.asp&Doel=OWNW&sessie_id

Selectieproces
Nadat de wervingsprocedure is afgerond, selecteert u de juiste kandidaat voor de functie. De selectieprocedure bestaat uit het kennismakingsgesprek en eventueel het testen en keuren van de kandidaat. In het arbeidscontract, de CAO en in de wet staan de rechten en plichten van u en uw nieuwe werknemer in het arbeidscontract, de CAO en in de wet.

Het selectieproces ziet als volgt uit:

 • Sollicitatieprocedure 
  o Weet welke stappen u moet nemen in de sollicitatieprocedure
 • De juiste kandidaat 
  o Waarop beoordeelt u de kandidaten?
 • Afronding sollicitatie 
  o De beste kandidaat is overgebleven, nu nog de laatste puntjes op de i zetten
 • Aandachtspunten aannemen divers personeel 
  o Weet waar u op moet letten bij het selecteren van personeel uit een diversiteitgroep

Wat is een detachering of een uitzendbureau?
De gedetacheerde of uitzendkracht is in dienst van een detachering- of uitzendbureau. Dit bureau neemt alle financiële- en administratieve verplichtingen op zich en draagt zorg voor de afwikkeling hiervan.

Voor deze dienstverlening betaalt u een tarief, dit bevat de loonkosten van de ingeleende kracht en een bureaumarge; een percentage over het bruto uurtarief. De bureaumarge verschilt per bureau en ligt tussen de 20 en 25%, over de hoogte hiervan kunt u onderhandelen.
Zeker in geval van grotere contracten zijn gunstigere tarieven te bedingen.

LinkedInTwitterGoogle+Facebook

Gebruikers die hebben bijgedragen aan deze kennisbank pagina:
Project
management
Online
marketing
Search engine
optimization
Search engine
advertising
Social media
marketing
Web
analytics
 • ICTloket.nl | Netwerkevenementen, Online Marketing en Projectmanagement
 • | ©2018 ICTloket.nl     Privacy Statement